chtzt@meta.ua (0372) 52-65-00
Ми в соціальних мережах:
Дистанційне навчання

Загальний природничо-математичний, соціально-гуманітарний цикл

Циклова комісія загального природничо-математичного, соціально-гуманітарного напрямку працює в такому складі:

Тодорук Любомир Дмитрович – голова циклової комісії. Спеціаліст вищої категорії (“Історія”, “Основи філософських знань” та “Соціологія”)

Педагогічне кредо:  

“Мій обов’язок – сприяти розвитку того доброго, що є мінімальним капіталом кожної без винятку людини. Допомогти кожному розкрити свої здібності, талант, сформувати активну життєву позицію на благо своєї Батьківщини.”

Проблема над якою працює – організація ефективної співпраці викладача з студентами.

Портфоліо

Замфір Тетяна Василівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист (“Англійська мова” (за професійним спрямуванням))

Педагогічне кредо:

“Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю, пройматися й надихатися силами, що пробудилися в ній.

Проблема над якою працює – Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія у викладанні іноземної мови.

Портфоліо

Боднарюк Олена Георгіївна – спеціаліст вищої категорії (“Німецька мова” (за професійним спрямуванням))

Педагогічне кредо:

“Учитись важко, а учити ще важче.

Але не мусиш зупинятись ти

Як дітям відаси все найкраще,

Той сам сягнеш нової висоти.”

Проблема над якою працює – Інтегроване навчання як інноваційна форма організації іншомовної підготовки майбутніх працівників транспорту.

Портфоліо

Глевич Тетяна Валеріївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист (“Основи митного законодавства” та “Транспортне право”) 

Педагогічне кредо:

“Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця. Людина – неповторна.” (В. Сухомлинський)

Проблема над якою працює – студентоцентризм у процесі викладання історії та права.

Портфоліо

Музика Алла Петрівна – спеціаліст вищої категорії (“Вища математика”) 

Педагогічне кредо:

Вчити дітей так, щоб не соромно було заглянути їм в очі через декілька років.”

Проблема над якою працює – Розвиток кожного студента як особистості через поєднання завдань навчання та виховання на заняттях математики. Використання інформаційних технологій в математичній освіті.

Портфоліо

Попович Мирослав Михайлович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист (“Лабораторний практикум”, “Обчислювальна техніка і програмування” та “Комп’ютерна техніка та інформаційні технології”) 

Педагогічне кредо:  

“Студент не амфора яку потрібно наповнити знаннями, а факел, який треба запалити.”

Проблема над якою працює – формування самоосвітньої компетентності студентів на заняттях інформатики.

Портфоліо

Остапюк Іван Степанович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист (“Фізичне виховання” та “Фізична культура”) 

Педагогічне кредо:

“У всьому починати з себе, бути взірцем та любити вихованців.”

Проблема над якою працює – Пропаганда здорового способу життя серед студентів.

Портфоліо

Маслюк Володимир Романович – спеціаліст другої категорії (“Фізичне виховання” та “Фізична культура”)

Педагогічне кредо:  “Вік живи-вік учись.”

Проблема над якою працює – Розвиток молодого покоління фізичними вправами.

Мартин Михайло Богданович – спеціаліст першої категорії (“Вища математика” та “Основи вищої математики”)

Педагогічне кредо:

“Поганий вчитель подає істину, хороший- вчить її знаходити.”

Проблема над якою працює – організація дистанційного навчання на заняттях з математики та при підготовці до ДПА.

Портфоліо

Кравченко Ганна Олексіївна – спеціаліст вищої категорії (“Українська мова” (за професійним спрямуванням)) 

Педагогічне кредо:  

“Бути педагогом, значить бути реформатором майбутнього життя України, бути апостолом Правди і Науки.”

Проблема над якою працює – професійна компетентність викладача в умовах змішаного навчання.

Портфоліо

Чупрун Єлизавета Петрівна – спеціаліст першої категорії (“Українська мова” (за професійним спрямуванням)) 

Педагогічне кредо:

“Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання.”

                                                                                               (В.О. Сухомлинський)

Проблема, над якою працює – педагогічна технологія «створення ситуації успіху» та інтерактивні методи перевірки знань.

Підготувала переможців Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, переможця Всеукраїнської олімпіади з української мови.

Портфоліо

Основними напрямками діяльності циклової комісії є реалізація методичної та педагогічної проблеми коледжу, а саме: «Ефективне використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі в умовах карантину»

Завданнями роботи викладачів циклу є: формування ключових компетентностей в процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного та природничо-математичного профілю реалізація інформаційно-цифрової компетентності; врахування особливостей організації  освітнього процесу в умовах змішаного та дистанційного навчання; перспективне оновлення інформаційно-методичної та матеріально-технічної бази викладання дисциплін циклу; використання системно-структурного та функціонального підходів освітньої підготовки студентів; удосконалення викладання природничо-математичних дисциплін з урахуванням ціннісних акцентів, духовно-креативних тенденцій, освітньої культури, формування екологічної грамотності.

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості на денній та заочній формі навчання, впровадження заходів щодо наукової організації навчального процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, нових педагогічних технологій у навчальному процесі, організації самостійної роботи студентів з вивчення окремих тем і розділів навчальної дисципліни, надає індивідуальну допомогу викладачам, в плануванні роботи, організації та проведенні відкритих занять, занять гуртків при навчальних лабораторіях та кабінетах, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю. Циклова комісія вносить пропозиції щодо змісту та обсягу діючих програм.

Головна мета роботи комісії полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання господарювання в умовах різних форм власності. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;
 • організації самостійної роботи студентів.

Навчальна робота циклової комісії організована з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, демократизації навчального процесу та направлена на поліпшення успішності студентів. Циклова комісія постійно проводить аналіз успішності студентів, визначає причини неуспішності окремих студентів, та намічає шляхи усунення цих проблем.

Поліпшенню навчання та успішності студентів сприяє творче застосування методів і прийомів роботи зі студентами. Зокрема, застосування принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання.

Циклова комісія завжди сприяла пропаганді методів інтерактивного навчання.

У центрі уваги циклової комісії індивідуальна робота викладачів із студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій, запровадження досвіду диференційованого навчання студентів тощо.

Поряд із навчальною роботою викладачі комісії вирішують і виховні завдання: організація методичної роботи в поза аудиторній діяльності, зокрема, організації гурткової роботи, проведення масових предметних заходів (конференцій, олімпіад, конкурсів, “круглих столів”, брейн-рингів, тощо).

Методична робота викладачів  носить системний, цілеспрямований характер, а не є звичайним набором розрізнених заходів. Саме для цього на підставі аналізу роботи за попередній рік і з урахуванням завдань, що стоять перед навчальним закладом, комісія виробила основні напрями, сформулювала дві проблеми, над якими буде працювати на протязі року:

 • Організація самостійної навчальної діяльності студентів;
 • Впровадження інтерактивних форм та методів навчання.

Для надання викладачам допомоги в поповненні та оновленні ними психологічно-педагогічних знань, підвищення морального рівня, професійної та ділової кваліфікації і методичної майстерності циклова комісія організовує заходи:

 • обговорення індивідуальних планів викладачів щодо підвищення теоретичного рівня та професійної кваліфікації; заслуховування звітів про їх виконання;
 • підготовку викладачами методичних доповідей та рефератів; обговорення їх на засіданнях комісії;
 • залучення викладачів до участі в підготовці загальних по коледжу методичних конференцій і семінарів, до активного обговорення питань, що на них розглядаються;
 • розробка окремих методик викладання дисциплін циклу;
 • рецензування методичних розробок, відеофільмів, навчальних посібників, програм та іншої методичної літератури;
 • вивчення та запровадження нових технологій навчання в навчальному процесі.

 

Наша циклова комісія спрямовує свою роботу на вдосконалення навчально-матеріальної бази з кожної дисципліни, яка входить до її складу, вирішує методичні питання щодо використання цієї бази в навчальному процесі.

При цьому ми зосередили увагу на розв’язанні таких питань:

 • раціональність розміщення кабінетів і лабораторій з урахуванням їх найкращого взаємовикористання дисциплінами циклу, забезпечення в навчальних приміщеннях умов робочої  гігієни;
 • оснащеність кабінетів і лабораторій у відповідності з переліком типового обладнання, забезпеченість навчальних програм дидактичними засобами та відповідність технічним і естетичним вимогам;
 • наявність комплексу методичного забезпечення навчальної дисципліни;
 • наявність матеріалів для організації самостійної роботи студентів щодо вивчення окремих тем чи розділу;
 • наявність правил техніки безпеки під час проведення практичних і лабораторних занять, плану роботи кабінету (лабораторії) та гуртка;
 • наявність матеріалів для організації самостійної роботи студентів щодо вивчення окремих тем чи розділу;
 • наявність методичного пакету для контролю за засвоєнням навчального матеріалу (рубіжного контролю, підсумкового контролю).

 

Дані питання циклова комісія розглядає у формі засідань, на яких обговорюються плани роботи кабінетів (лабораторій) і гуртків, приймаються рішення з конкретних питань із внесенням пропозицій на засідання педагогічної (методичної) ради, заслуховуються звіти завідуючих кабінетами (лабораторіями) з питань виконання планів або раніше прийнятих рішень комісії.

Викладачі комісії здійснюють взаємовідвідування занять та їх обговорення . Обговорення взаємовідвіданих занять покликане узагальнити досвід багатьох викладачів з окремих навчально-методичних проблем. При цьому не замовчуються труднощі та невдачі, з якими зустрічаються викладачі при вирішенні методичних питань, щоб попередити їх повторення, а також спільно знайти правильне методичне рішення. Внаслідок аналізу й обговорення взаємовідвіданих занять (або системи занять) циклова комісія приймає рішення та відповідні рекомендації про узагальнення досвіду роботи викладачів і пропаганду даного досвіду серед колег навчального закладу (рекомендації атестаційній комісії щодо присвоєння  кваліфікацій, педагогічного звання).